"മനുഷ്യ കരങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്‍ഫലമായി കരയിലും കടലിലും നാശം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു."(വിശുദ്ധ ഖര്‍ആന്‍)

മനുഷ്യ നിര്‍മ്മിത രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികള്‍ പ്രകൃതിയുടെ താളം തകര്‍ക്കുന്നു

avaganikkappetta chila vasthuthakal


അവഗണിക്കപ്പെട്ട ചില വസ്‌തുതകള്‍

Ah-K-Wn-¡-s¸« Nne hkvXp-X-IÄ

       `qan-bn k·mÀ¤ Pohn-Xw \bn¡phm\mhiy-amb amÀ¤ ZÀi\w a\p-jysâ ss\kÀKoI t_m[-¯n \ne-sIm-Åp-¶p-­v. Pohn-X-s¯ -\n-b-{´n-¡p¶ {]IrXnhncp² cmjv{Sobhyh-Øn-Xn-Ifpw XXv^e-ambn cq]-s¸-«p-h¶ Zpjn-¨- km-l-N-cy-§fpamWv Cu amÀ¤-ZÀi-\¯ns\Xn-sc -a-d- krjvSn¡p-¶Xv. ss\kÀKn-I Úm\a-\p-k-cn¨v a\p-jy\v Pohn-¡m³ Ign-b-W-sa-¦n Ah\pÄsImÅp¶ cmjv{So-b- hy-h-ØnXn AXw-Ko-I-co-t¡-­-Xp­v. Im-c-Ww a\p-jys\ AS¡n \nb-{´n-¡pIsb¶XmWv cmjv{S[À½w.a\p-jy {]Ir-Xn-bn DÄsIm­ amÀ¤ ZÀi-\hpw, Ahs\ \nb-{´n-¡p¶ cmjv{S \nb-a-§fpw X½n ]c-kv]cw s]mcp-¯-s¸-Sp-t¼mÄ am{Xta,Po-hn-Xw Xmfm-ß-Ihpw ^e-{]-Zhp-amb coXn-bn PohnXw \bn-¡m³ a\p-jy\v km[y-am-Iq.-\-·bpw \oXnbpw a\pjy a\Êv B{K-ln-¡p-t¼mÄ, cmjv{S \nb-a-§fpw kmlNcy-§fpw AXn-¶-\p-Iq-e-am-bn-¯o-cWw. `uXn-I {]-Ir-Xn-tb-bpw  a-\p-jy-{]-hÀ-¯-\-§-tfbpw kwtbmPn¸n¡p-¶ cm-{ão-b {]-Xy-b-im-kv-{X-amWv CXn\pÅ ]cn-lmcw. Cu hkvXp-X- Ah-K-Wn¨v ]c-kv]c hncp-²hpw {]Ir-Xn-hn-cp-²-hp-amb \nb-a-§Ä `qanbn \S-¸n-em-¡n-b-Xnsâ A\-´c ^e-§fmWv  am\-hXsb s]mXnªp \n¡p¶ kÀÆ Xn·-Ifpw.

a\p-jy-]-hÀ¯-\-§-sfbpw `uXn-I -{]-Ir-Xn-tbbpw ]c-kv]cw Iq«n-bn-W-¡p¶ cmjv{S \nb-a-§Ä GsX-¦nepw aX-þ-a-tX-Xc hn`m-K-§-fpsS ]¡-ep-t­m-sb¶v \mw ]cn-tim-[n-¡p-I.- F¶m Hcp- cm-jv{S-¯n\v \nb-a-am-Im³ ]äp¶ Hcp hmIyw t]mepw \½psS aX-þ-a-tX-Xc hn`m-K-§-fpsS Ic§fnensöXmW hkvXp-X. ssIh-i-s¸-Sp-¯nb -A-[n-Imcw \ne \nÀ¯m³ th­n kzmÀY {]tNm-Z-I-ambn am{Xw `c-W-Iq-S-§Ä Xm¡m-en-I-ambn \nÀ½n-¨p-­m-¡n-b-h-bm-Wv \ne-hn-epÅ cmjv{S N«-§-sf-Ãmw. Cu \nb-a-§fmWv a\p-jys\ hgn-]n-g-¸n-¡p-¶Xpw Ahs\ Xn·-bn-te¡v t{]cn-¸n¡p-¶Xpw.

am\-hX t\cn-Sp¶ Cu {]Xn-kÔn ]cn-l-cn-¡p-hm-\mWv {kjvSm-hmb ssZhw {]hm-N-I³am-cn-eqsS Ahsâ thZ-§Ä Ah-X-cn-¸n-¨n-«p-Å-Xv.`qan-bnse {]Ir-Xn-hn-cp² cmjv{Sob hyh-Øn-Xn-I-fpsS amäamWv thZ-§-sfÃmw ASn-Øm-\-ambn Ah-iy-s¸Sp-¶Xv. thZs¯ BßmÀ°-ambn ]n³]-äp-¶hÀ¡v `mhn-sbÊw_-Ôn¨ kphmÀ¯bpw, [mÀ½nI ]cn-c-£-Ww e`n¡psa¶ hmKvZm-\hpw \ÂIp¶p; A-Ãm-¯-hÀ¡v Cl-þ-]c in£-sb-¡p-dn-¨pÅ ap¶dn-bn¸pw AXpÄsIm-Åp-¶p.    

PohnXw amen-\y-ap-àhpw [mÀan-I-hp-am-h-W-sa-¦n Hm-tcm- a\p-jy\pw sXämb cmjv{Sob hyh-Øn-Xn-I-fpsS amä-¯n\mbn BßmÀ°-XtbmsS \ne sImÅ-Ww. AÃm-¯-hcpsS ]cym-h-km\w Xo-cmZpJ-¯nepw \-ã-¯n-epam-bn-cn-¡pw. F-{X- h-en-b `à-\pw'P-\-k-½-X-\pam-sW-¦n-epw!. CXmWv Hmtcm-hy-àn¡pw thZw \ÂIp¶ ap¶-dn-bn-¸v.

A\-h[n krjvSn-Nm-e-§-fp­v Cu {]]-©-¯nÂ.am\-h-Xsb tkhn-¡p-I-sb-¶-XmWv Ch-bpsS krjvSn¸nsâ e£yw.-Hmtcm krjvSn¡pw \nÝ-bn¨ [À½w \nÀh-ln-¡m³ km[n-¡-W-sa-¦n {]m]-©n-I-L-S\ AXnsâ Xmf-¯n \ne-sIm-Å-Ww. `qan-bnse icn-bmb cmjv{Sob hyh-Øn-Xn-I-tfm-SpÅ a\pjysâ BßmÀ°-amb kao-]-\s¯ B{i-bn-¨mWv {]]-©-Xmfw \nesImÅp-¶Xv. C¶v temI-¯v \S-¸m-¡n-s¡m-­n-cn-¡p¶ cmjv{S- \nb-a-§sfm-¶pw-Xs¶ Cu hkvXp-X-sb ]cn-K-Wn-¨psIm­p-Å-XÃ. AXv sIm­p-Xs¶ ]e- kr-jvSn-IÄ¡pw AXnsâ [À½w \nhln-¡p-hm³ Ign-bp-¶n-Ã. am{X-aÃ,{]-]-©-¯n-se hnhn-[ L-S-I-§Ä¡v ]-c-kv]-cw k-l-I-cn-¡m³ I-gn-bm-sX kw-L-«-\-¯n-em-bn-cn-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cn-¡p¶p. CXnâ ^-e-§-fmWv hn-]-¯p-¡fpw Z-c-´-§-fp-ambn am-\-h-X- A-\p-`-hn¨p sIm-­n-cn-¡p-¶Xv.

\t·-Ñp¡-fmb a\p-jyÀ am{X-aÃ,AJne -kr-jvSn-Nm-e-§fpw Ah-bpsS [À½w \nÀh-ln-¡m-\m-hm-¯-Xn hymIp-e-s¸Sp¶ps­¶pw {]IrXn hncp² cmjv{Sob hyh-Øn-Xn-Isf i]n-¨p-sIm-­n-cn-¡p-Ibpw sN-¿p-¶p-sh¶v Nn-´n-¡p-¶-hÀ-¡v a-\-Ên-em-¡m-\m-Ipw. Xs¶-bp-aà sXämb hyh-Øn-Xn-I-fpsS amä-¯n-¶mbn \ne sImÅp¶ a\p-jycpsS km¶n²yw kl-kr-jvSn-I-sf-sbÃmw kt´m-jn-¸n¡p-sa¶pw,sXämb hyh-Øn-Xn-I-tfmSpw AXnep-Å-h-tcmSpa-hÀ¡v ITn\ shdp-¸m-bn-cn-¡p-sa¶papÅ kXyw(hn.JpÀ-B³ 44/29) a\p-jy³ a\-Ên-em-¡msX t]mIp¶p.  

am{X-aà cmjv{So-b-h-t_m-[-ap-Å-h-cpsS Ic§fnemWv krjvSn-Nm-e-§-fp-tS-sbÃmw kpc-£n-X-Xzsa¶pw, icnbmb cmjv{So-b-h-t_m-[w am{X-amWv  CXc krjvSn-I-fn \n¶v a\p-jys\ hyXn-cn-à\pw DÂIr-jvS-\pam¡n¯oÀ¡p-¶sX¶pw \mw Xncn-¨-dn-bWw.                                                                                                                         1>

Pohn-Xm-h-iy-§Ä I­v]n-Sn-¡m\pw \nÀ½n-¡m-\p-apÅ Ignhv  {]tXy-I-am-bpÅXpsIm­mWv  aäv Pohn-I-fn \n¶pw a\p-jys\ thÀXn-cn¡p¡p¶sX¶mWv s]mXp-[m-c-W.F¶mÂ,- CXv shdpw sXän-²m-cW am{X-am-Wv.-C-¯cw Ign-hp-IÄ XnI¨pw Bt]-£n-I-am-Wv.a-\p-jysâ imkv{X {XrjvWsb AXn-i-bn-¸n-¡p¶ Ign-hp-IÄ kl krjvSn-I-fmb sNdp-{]m-Wn-I-fn t]mepw IpSn-sIm-Åp-¶p-s­-¶-XmWv bmYmÀ°yw!. DZm-l-c-W-ambn tX\o¨bpw Nne-´n-bpw Ipcp-hnbpw Ah-¡pÅ IqSpw hebpw\nÀ½n-¡p-¶Xv Bscbpw BÝcy-s¸-Sp¯pw. A{]-Imcw \nÀ½n-¡m³, a\p-jy-\v km[y-a-Ã.-a-\p-jy-\p-­m-¡p-¶Xv t]mse Ah¡pw km[y-a-Ã.- F-Ãm- Po-hn-IÄ¡pw Gä-¡p-dn-¨n-ep-I-tfmsS Bh-iy-amb A\-\p-I-c-Wo-b-amb Ign-hp-Ifp­v. AXn-\m C¯cw Ign-hp-IfpsS sshhn[yw Hu¶n-Xy-¯nsâ am\-Z-WvU-ambn ImWp-¶Xv Hcn-¡epw icnbÃ.

Hu¶n-Xy-¯nepw kXy-¯nepw \oXnbnepw \nesImÅm³ kzbw B{K-ln-¡m¯-h-cmbn Bcm-Wp-ÅXv?.]t£, kz Pohn-X-¯n AXv {]Xn^-en¸n-¡m³ BÀ¡pw Ignbp-¶nÃ. am{X-aà Xn·-bn-te-¡pÅ B-IÀjWNpgneI-s¸Sp-I-bpw sNbvXpsIm­ncn¡p¶p a\p-jyÀ.A-§s\ Hu¶n-Xy-¯n\p ]-Icw s]m§-¨hpw,a-\p-jy-Xz-¯n\p ]Icw ss]im-Nn-I-Xzhpw Cu hninjvT krjvSn-bmb a\p-jys\ ]nSn-Iq-Sn-bn-cn-¡p¶psh¶-Xtà k-Xyw?. {]tXy-I-amb [mÀanI -]cnc£Ww e`n-¨-hÀ¡v am{X-ta icn-bmb Hu¶nXy t_m[w hos­-Sp-¡m-\pw,kXy-¯nepw \oXn-bnepw \ne-sImÅm\pw km[n-¡p-IbpÅp. -ssZho-I-amÀ¤-ZÀi\w cmjv{So-b-hy-h-Ø-Xn-bmbn AwKoI-cn-¨-hÀ¡pw AXnsâ {]t_m-[-\-amÀ-¤-¯n £a-tbmsS,\njvIf-¦-ambn \ne-bp-d-¸n-¨-hÀ¡pw am{Xta AXn-\pÅ A\p-aXn ssZh¯nÂ\n¶pw e`n-¡p-IbpÅp-. A-Ãm-¯-hÀ F{X henb kmXznI-cm-bmepw, Xn·-I-fn-te-¡-IÀjn-¡-s¸-Sp¶ kml-N-cy§sf AXn-Pbn-¡m³ Bhn-sÃ-¶-Xm\v bm-YmÀ°yw.ImcWw,A-ssZ-hnI hyh-Øn-Xn-Ä¡mbn ssZhw \nÝbn¨ {]IrXn \nb-a-as{X AXv.

{]kvXpX \nbaw X£Ww ]nSn-Iq-SpI `c-W-Iq-S-§-sf-bm-Wv.X§-fhew-_n¨ hyh-Øn-Xn-IÄ, {]IrXnhncp-²-ambn Ncn-¡m³ P\-Xsb \nÀ_Ôn-X-cm-¡p¶p F¶-Xm-W-Xn\p Imc-Ww.`c-W-Iq-S-§-fpsS kz`mh cq]o-I-c-W-¯n a\p-jyÀ¡v Hcp-]-¦p-an-Ã.-F-´n-t\-sd,-\o-Xn-]qÀÆw `cn-¡-W-sa¶v `c-Wm-[n-Imcn ZrV-\n-Ý-bw -sNbvXmÂXs¶ At±l-¯n\Xn\v km[y-a-Ã. Cu {]IrXn\n-Ý-b-¯n\p At±-lhpw hgn-am-dn-s¡m-Sp-t¡-­n-h-cpw F¶-XmWv kXyw.CXm-WtÃm ka-Im-eo\ temIw t\cn-«-\p-`-hn-¨p-sIm-­n-cn-¡p-¶-Xv. - -`-c-Wo-bsc \oXn]qÀÆw `c-Wm-[n-Im-cn-IÄ¡v `cn-¡m³ km[n-¡-W-sa-¦nepw `uXoIhn`-h-§-fn P-\-§Ä¡v \oXn-e-`n-¡-W-sa-¦nepw ssZho-I-hy-h-Øn-Xn-b-\p-k-cn-¨m-bn-cn-¡Ww P\X \nb-{´n-¡-s¸-tS­-Xv;AÃmsX km[y-ta A-Ã.

Nne {]tim-`n-X -kw-`-h§Ä¡v Ncn-{Xw km£n-bm-bn-«p-­v.-A-\o-Xn, A{I-aw, Agn-aXn, bp²w, `oIcX, hÀ¤o-b-X,aZy-]m\w, ]eni, hy`n-Nmcw XpS-§nb Xn·-I-fm hebw sN¿-s¸-«-h-cm-bn-cp¶p, apl-½Zv \_n-(k)bpsS ka-Im-en-I-cmb Ad-_n-IÄ. -F-´n-t\-sd, -Zp-c-`n-am\w kz´w k´m-\-§-sf-¯s¶ sIm¶p-I-f-bm³ Ah-sc -t{]-cn-¸n-¨n-cp-¶p.F¶mÂ,AssZ-hnI hyh-Øn-Xn-Isf AhÀ- Is¿m-gn¡p¡pI hgn hfsc henb ]cn-hÀ¯-\-¯n-\-hÀ hnt[-b-cm-bn.A§s\ \·-bpsS t\Xm-¡fpw tPXm-¡-fp-ambn AhÀ amdn. ZpÀ_e \nan-j-§-fn sNbvXp t]mIp¶ sXäp-IÄt]mepw ]c-ky-ambn Gäp-]-dªv \nba {]Im-c-apÅ in£m \S-]Sn `c-W-Iq-S-¯nÂ\n¶pw kzbw kzoI-cn-¡m³ hsc `c-Wo-bÀ [rXn ImWn¨p. {]P-IÄ am{X-aÃ, X§-fpsS cmjv{S ]cn-[n-bn Pohn-¡p¶ arK-§-Ä¡v t]mepw {]bm-k-§-fp­m-h-cp-sX¶ \nÀ_-Ô-w A¶s¯ `c-Wm-[n-Im-cn-IÄ¡pap­m-bn-cp¶p. CsXm¶pw hyàn-I-fpsS al-Xz-a-Ã.-a-dn¨v AhÀ sXä-te¡v \nb-{´n-¡-s¸-«p-sIm-­n-cp¶ cmjv{Sob hyh-Øn-Xn-bpsS amä¯n\v th­n \ne-sIm-­-t¸m-Ä ssZhm\paXn {]Im-c-apÅ ]cn-hÀ¯\-am-bn-cp-¶p CXv.

F¶Â, Ckveman-tâbpw apkvenw -kap-Zmb-¯n-tâbpw t]cn AssZhnI hyh-Øn-Xn-b\p-k-cn¨v `cn-¡m³ Xocp-am-\n¨v {]hr-¯n-¡p¶ Nne apÉnw kwL-S\Ifp­v. CkvemanI Ncn-{X-¯nse Cu tim`\ apJw ASÀ¯n-sb-Sp¯h-X-cn-¸n¨v, X§-f-[n-Im-c-¯n h¶m CXp-t]mse cmPy-hm-kn-Isf kpJn-¸n-¡p-sa-¶m-Wn-hÀ Ah-Im-i-s¸-Sp-¶-Xv. AssZ-hnI hyh-Øn-Xn- D]-tbm-K-s¸-Sp¯n cmPy¯v CÉm-anI `cWw! \¸m-¡p-sa¶v AWn-I-tfmSpw, Ckveman-I -`-c-W-aÃ;  kÂ`-cWw \S-¸m-¡-emWv X§-fpsS e£y-sa¶v aäp-Å-h-tcmSpw ]dªpsIm-­pÅ Hc« kao-]-\amWv ChÀ kzoI-cn-¡p-¶Xv.  F¶mÂ, Cu Ah-Im-i-hmZw XoÀ¯pw Bß h©-\bpw Id-I-fª Im]-Sy-hp-am-sW¶v ]d-tb-­n-bn-cn-¡p-¶p.AssZ-hnI hyh-Øn-Xn-Isf a\-Êp-I-fn \n¶p IpSn-bn-d-¡msX Hcp ]cn-hÀ¯-\hpw, hyàn-bnepw kaq-l-¯nepw km[y-a-sö ]cakXyw a\-Ên-em-¡n-b-hcpw AXnsâ t]cn kaq-l-t¯mSv Ie-ln-¨-h-cp-amWn-hÀ.-F-¶n-«n-t¸m-gnXm FÃmw Xncp-¯n-¡p-dn¨v ^qe³ tZhn-tbbpw kn\nam \S-·m-tcbpw \mWn-¸n¡pw hn[w \mSv \¶m-¡m-\n-d-§n-bn-cn-¡-bm-Wv. Ch-cpsS \o¡w {i²n-¡-s¸-tS-­-Xp­v.Imc-Ww, AssZ-hnI cmjv{Sob hyh-Øn-Xn-bn `cWw e£y-am-¡p-¶ aX-hn-`mK§Ä aX-cm-jv{S {]h-W-X-bpsS ]nSn-bn-e-I-s¸-«-h-cm-Wv.bko-Zns\]nSn 2> apdn-¡nb Ncn{X \nb-a-amWv Chtcbpw Im¯n-cn-¡p-¶-Xv.AssZ-hoI hyh-ØnXn Ah-ew-_-am¡n `cn-¨-XmWv aäp-Å-hÀ `cWsshIr-X-¯n-e-I-¸-Sm Imc-Ww.AtX hyh-Øn-Xn-b-\p-k-cn¨v kÂ`cWw \S¯m³ t]mIp¶ Chtcbpw, AtX sshIrXw ]nSn-Iq-SpI-bn-söv ]d-bm³ Ch-À amem-J-amscm¶p-aÃ. F¶m -bkoZpamcpsS {Sm-¡n-eqsS k©-cn-¡m-\mWv Ch-cpsS hn[n. A-Xn-\-¸pdw IS-¡m³ C¯c¡mÀs¡m-cn-¡epw km[y-a-Ã. CXmWv aX¯n cmjv{So-b-ap­v F¶v ]d-bp¶ kap-Zmb kwL-S-\-I-fpsS ØnXn.-  F-¶mÂ, Ckvemapw cmjv{So-bhpw]c-kv]cw _Ô-an-sövv ]d-bp¶ hn`m-K-§-fp-­v.-C-h-cpsS e£yhpw A[n-Imc cmjv{Sobw Xs¶-bm-Wv.kz´-ambn cmjv{Sob ]mÀ«n-I-fn-sÃ-¦nepw, Hfnªpw sXfnªpw, hnhn-[ -cm-jv{Sob-]mÀ«n-I-fpsS D]-{K-l-§-fmbn Nen-¡p-I-bmWv Cu aX kwL-S-\-IÄ. AssZ-hnI cmjv{So-b-¯nsâ {]Xn-\n[nIfpw klm-bn-I-fp-amWv CXnse AWn-Ifpw t\Xm¡-Ifpw. cmPyw t\cnSp¶ kw`h hnIm-k-§-Ä¡v X§-fwKo-I-cn¨ cmjv{Sob ]mÀ«n-¡-\p-Iq-e-ambn AWnIsf ]mI-s¸-Sp¯epw, Ckvemansâ taÂhn-em-k-¯n ^Xvh sImSp-¡ep-amWv Ch-cpsS Pnlm-Zv. A{]-Imcw Ch-cpsS Zo³ F¶Xv `c-W-Iq-S-§Ä A\p-h-Zn¨p sImSp¯ {]mÀ°\m -þ-IÀ½-§fpsS kap-¨bamWv. AXmZ-c-]qÀÆw A\p-jvTn-¡nemWv Ch-cpsS C_m-Z-¯v!**.

CXpt]mse Ckvemans\ hnI-e-ambn Ah-X-cn-¸n¡p¶ thsdbpw Nnehn`m-K§Ä apkveow kap-Zm-b-¯n-ep-­v.-BßkwkvI-c-WamWv {]hÀ¯\ e£y-sa¶v Ch-c-h-Im-i-s¸-Sp-¶p.- F¶mÂ,a\pjya\Êv aen-\-am-Im-\pÅ ASn-Øm-\-Im-c-W-s¯-¡p-dn-¨n-hÀ XnIª AÚ-X-bn-em-Wv. a\pjy{]Ir-Xn-sb-¡p-dn¨pw amen-\y- aqÀ¯n-bmb ]nim-Nns\¡pdn¨pw {]tl-fn-Im-ß-I-amb hni-Zo-I-c-W-am-WnhÀ¡p-Å-Xv. JpÀ-B³-þ-lZokv hN-\§sf kµÀ`-¯nÂ\n-¶-SÀ¯n-sb-Sp¯v kXyhpw Ak-Xyhpw Iq«n-¡p-g¨pÅ hnizmkmNm-c-þ-\pjvTm-\þ-{]hÀ¯\ coXn-IfmWv Ckvemansâ t]cn ChÀ kap-Zm-b-¯n {]N-cn¸n¡p-¶Xv. C§s\-bpff- B-Nmcþ\pjvTm\§fneqsS at\m-am-en\yw \o¡n, {ItaW ssZh-¯n hnebw {]]n-¡m-\m-Ip-a-¶v hsc kap-Zm-bs¯ hniz-kn-¸n¡m³ ChÀ {ian¡p-¶-p. C§-s\ {]hm-NINcy¡v ]cn-Pn-X-a-Ãm¯, Bi-b§fmWv Bß-kw-kvI-c-W-¯n-¶mbn C¶v ]ecpw kap-Zm-b-¯n ]co-£n-¨p-sIm-­n-cn-¡p-¶-Xv. Bß-kw-kvI-c-Whp-ambn _Ô-s¸«v Nn´n-¡p-t¼mÄ kXyw Xmsg ]d-bpw-{]-Im-c-amsW¶v- BÀ¡pw a\Ên-em-¡mhp-¶-XmWv:{]]-©¯n-tâbpw am\p-jytâbp-w ASn-Øm\ {]Ir-Xn- kwip²am-Wv.ssZhoI hyh-Øn-Xn-tbm-SpÅ a\p-jyâ \ntj-[m-ßI \ne-]mSpw AssZ-ho-I- hy-h-ØnXnIÄ `qanbn \S-¸n-em-¡n-bXpamWv, Ch-c­pw aen-\-s¸-Sm³ ImcWw.- a\p-jysâ at\m-a-WvV-e-¯n-te¡v hnj-b-§-sf-¯p-¶Xv ]t©-{´n-b-§iv hgn-bm-WtÃm?. ]t©-{´n-b-§fpsS ta¨nÂ]pdw kml-N-cy-§-fpw. kml-N-cy-§sf  cq]-s¸-Sp¯p¶Xv cmjv{Sobhyh-ØnXnIfpam-Wv. CÆn[w cp]-¸-«p-h¶ kml-N-cy§fnse kmcmw-i-amWv C{µn-b-§Ä BKn-cWw sN¿p-¶-Xv.X·qew D°m-\-þ-]-X-\-§-fn-te¡v a\p-jy-a-\-Êv \bn¡s¸Sp-¶p. ssZho-I-hy-hØnXn k·-\-Êp-IÄ¡pw AssZ-ho-I-hy-h-ØnXn ZpÀa-\-Êp-IÄ¡pw cq]w \ÂIp-¶p. DZm :--- a\pjy a\-Ên amen\yw \nd-¡p-¶-Xn cmPys¯ hnhc kmt¦-XnI am[y-a-§-fmb CâÀs\än-tâbpw Sohn-bp-tSbpw Zpcp-]-tbmKw F{X-t¯mfw ]¦v hln-¡p-¶p-s­-¶-Xn\v \mw C¶v km£n-IfmWtÃm? a\pjy {]Ir-Xnsb hebw sNbvX Xn·-Ifpw at\m- ssh-Ir-X-§fpw kq£va ]T-\-¯n\v hnt[-b-am-¡n-bm AssZ-hnI hyh-Øn-Xnbm-Wv AXn-¶p¯c-hm-Zn-sb-¶mÀ¡pw t_m[y-s¸-Spw. a\-Êp-Isf kzm[o-\n-¡m³ IgnhpÅ -kmwkvIm-cnIþi-kv{X-þ-km-t¦-XnI D]-I-c-W-§sf cmjv{Sw Xocp-am\n¨m-e-ÃmsX asämcp-i-àn¡pw icn-bmb Znibn-te¡v \bn-¡pI km-[y-aÃ. AXn-\mÂ, at\mamen-\y-¯nsâ t{kmXÊv AssZ-hnI cmjv{So-b-hy-h-Øn-Xn-Ifm-sW¶ hkvXpX  Xncn-¨-dnªv  BßmÀ°-X-tbmsS ssZho-I-hy-h-Øn-Xn-bn-te-¡Å {]t_m-[-\-amÀ¤-¯n \ne-bp-d-¸nt¨ ]äq.AhÀ¡v am-{Xta  BßkwkvI-cW¯n\v ssZhm-\p-aXn e`n-¡pIbp-Åp. BZÀi-¯nsâbpw {]iv\-]-cn-lm-c-¯nâbpw ASn-Øm-\-amb cmjv{So-bX Ah-K-Wn-¨p-sIm-­pÅ GsXmcp {]hÀ¯\ coXnbpw Bß -kvI-c-W-¯n-¶p-]-I-cn-¡n-söv am{X-a-Ã,-AXv a\-Ênsâ k´p-en-XXzw XIÀ¡p-sa-¶p-IqSn \mw HmÀ¡p-I. AbXn\m a\-kw-kvI-c-W-¯n\v aäp amÀ¤-§-sf-¡p-dn-¨m-tem-Nn¨v Bcpw X§-fpsS Xe XfÀt¯-­-Xn-Ã.

C§s\ hnI-e-amb coXn-bn-emWv C¶v apkveow kwL-S-\-IÄ Ckvemans\ kznI-cn-¨n-cn-¡p-¶Xpw {]N-cn-¸n¡p¶-Xpw. AXn-\mÂ, k-Xym-t\z-j-IÀ¡v bmYmÀ°yw {Kln-¡p-¶-Xn\v Cu kwL-S-\-I-sfm¶pw XS-Ê-am-Im-Xn-cn-¡-s«.

`uXn-I-temIw F{X-t¯mfw bmYmÀ°y-amWv ? A{X -Xs¶ bmYmÀ°y-amWv ]c-tem-Iw.- A-hn-sS -hn-Nm-c-W-bpw, kzÀ¤hpw \c-I-hp-ap­-­v. hnizm-kn-IÄ(ssZ-hn-I-amÀ¤ZÀi\w cmjv{So-b- hy-h-Ø-bmbn AwKo-I-cn-¨-hÀ) kzÀ¤-¯n {]th-in¡pw. Ahn-iz-kn-¨-hÀ- \-c-I-¯nepw {]th-in-¡pw. {]]-©-¯n kÀÆ Imcy-§Ä¡pw {kjvSm-hnsâ IrXy-amb Nne- I-W-¡p-I-fp­-­v. B IW¡v sXän-¡p-hm³ BÀ¡pw km[y-a-Ã. A{]-Imcw ssZho-I -hy-hØtbm-SpÅ Ah-K-W-\¡pw -\n-tj-[-¯n\pw ssZ-h-¯n\p am{X-a-dn-bp¶ hyà-amb A\p-]m-X-ap­­v. \ntj-[¯n-sâ hfÀ¨bpw Afhpw ]qÀ¯o-I-cn-¡p¶--tXmsS \mi -\-S-]-Sn¡p hyànbpw kaq-lhpw- hn-t[-b-am-Ipw.- Ipä-hm-fn-I-fmb P\-X-s¡-XncnepÅ ssZh-¯nsâ `uXoI in£m \S-]-Sn Im-cy-Im-c-W-_-Ô-§Ä¡v AXo-X-ambn A`n-ap-Jo-I-cn-t¡­n h-cp¶ kw`-h-amWv.-Im-cy-Im-c-W -_-Ô-§Ä¡-[o-\-amWv a\p-jy-Úm-\w.-AXpsIm­­p-X-s¶ -ssZ-h-¯n-sâ- in-£m\--]-Sn-Isf {]Xn-tcm-[n-¡pI F{X-h-enb imkv{X-kwhn[m\¯n\pw km[y-a-Ã. aX-þ-a-tX-Xc kwL-S-\-IÄ AhK-Wn¨Xpw ,a-\p-jy³ \nÀ_-Ô-am-bn -A-dn-ªn-cn-t¡­-­Xpw Aw-Ko-I-cn-t¡­­Xpamb aueoI bmYmÀ°y-§-f-sà ta hcn-IÄ ?. D¯cw \ntj-[m-ß-I-a-sÃ-¦nÂ, ssZhoI hyh-Øn-Xnsb {]Xn-\n-[o-I-cn-t¡-­Xpw R§-tfmSv kl-I-cnt-¡­Xpw Xm¦fpsS  _m[y-X-bmsW-¶p-WÀ¯-s«. k·mÀ¤w \ÂIn {]]© \mY³ A\p-{K-ln-¡s«.  3>

A\p-_Ôw : kIe krjvSn- Pm-e-§Ä¡pw Cu {]]-©-¯n \nÀÆ-ln-¡m-\pÅ [À½-s¯-¡p-dn¨ t_m[w Ah-bpsS kl-P-{]-Ir-X-¯n krjvSm-hmb ssZhw DÄs¡m-Ån-¨n-«p-­v. a\p-jy-s\¶ \ne¡v `uXn-I-tem-I¯v \nÀh-ln-¡m-\pÅ ZuXy-¯n¶m-h-iy-amb amÀK-ZÀi\hpw (ln-Zm-b-¯v) a\p-jysâ kl-P-t_m[-¯n Ah³ k¶n-th-in-¸n-¨p.  hnip² JpÀ-B\pw Xncp-h-N-\-§fpw CXv hyà-am-¡n-bn-«p-­v.

at\maWvVe-¯n \n£n-]vX-amb ssZhnI amÀ¤-ZÀi-\-¯nsâ tX«-a-\p-k-cn¨v BZw(-A)-ansâ t\Xr-Xz-¯n ssZhnI hyh-Øn-bn-em-bn-cp-¶p {]Ya a\p-jy-k-aqlw. BZw B-Zna a\p-jy\pw a\p-jysâ BZna ]nXm-hp-w `qan-bnse {]Ya `c-Wm-[n-Im-cnbpambncp¶p. ]n¶oSv Cu kamÀK hyh-Øn-Xn-s¡-Xnsc tkÑm-[n-]Xy {]h-W-X-IÄ DS-se-Sp-¯p. X¶nan¯w ]c-kv]cw `n¶n-¡p-Ibpw ssZhnI hyhØ (Jn-em-^-¯v) XInSw adn-bp-Ibpw {ItaW kaq-l-¯nsâ sam¯w \nb-{´Ww [n¡m-cn-IfpsS Ic-§-fn AI-s¸-Sp-Ibpw sNbvXp.  A§ns\ c£n-Xm-hmb ssZh-hp-ambpÅ a\p-jysâ icn-bmb _Ôw XIÀ¶p. sam¯w P\X {]IrXn hncp-²-ambn Nen-¡m³ \nÀ_-Ôn-X-cm-bn. kXy-hpw Ak-Xy-hpw,[À½hpw A[À½hpw IqSn- I-eÀ¶p Zpjn¨ Npäp-]m-Sp-IÄ cq]-s¸-«p. A{I-ahpw A\o-Xnbpw , Nqj-Whpw \ne-\nÂ]nsâ  A\n-hm-cy-X-bm-bn-am-dn. Pohn-¨n-cn-¸p-Åh-cpw, acn-¨p-t]m-b-h-cp-amb `c-Wm-[n-Im-cn-Ifpw al-¯p-¡fpw ssZh-¯nsâ Ah-Xm-c-§-fmsW¶pw, Ah-tcm-SpÅ {]mÀ°\ P-bmþ]P-b-¯n-\p Imc-W-am-¶pw km[m-c-W-¡mÀ ]Tn-¸n-¡-s¸«p. AhÀ¡pw aäphn{K-l-§Ä¡pw {]m°-\bpw ]qPbpw \S-¯m³  kmam\y P\X IÂ]n-¡-s¸-«p. AXn\v hnk-½-Xn-¡p-¶-hÀ sImSnb aÀ±-\-¯n\pw sIme¡pw hnt[-b-cm-bn. C§s\ kIeam\ Xn·-I-fp-sSbpw Dd-hn-S-amb Cu A[o-im-[n-]-Xy-¯n \n¶v Xsâ a\: km£n-tbmSv \oXn-]p-eÀ¯p-¶-hsc ssZhoI hy-h-Ø-bn-te¡v (a-\p-jysâ kzÑ {]Ir-Xn-bn-te-¡v) amÀK-ZÀi\w \ÂIm-\pw, \ntj-[n-IÄ¡v Cl-þ-]-c- in-£-sb-¡p-dn¨v Xm¡oXv \ÂIm\pw th­n-bmWv Icp-Wm-a-b-\mb ssZhw {]hm-N-I-·m-cn-eqsS thZw Ah-X-cn-¸n¨n«p-Å-Xv.  

a-\p-jy -{]-Ir-Xn-bn DÄsIm­ amÀ-¤-ZÀ-i\-s¯ i-cn-h¨pw {]IrXn hncp² hy-hØnXn-Isf- am-äp-hm-\p-Å amÀ-¤-ZÀi-\w \Â-In-s¡m­pw FÃm k-aq-l-¯n\pw ssZ-hw th-Zw \Â-In-bn-«p­v. F¶mÂ, aq¶v ]qÀÆ-th-Z-§-sf-¡p-dnt¨ JpÀ-B³ t]sc-Sp¯v ]cm-aÀin-¡p-¶p-Åp.tamsi, Zm-ho-Zv, tb-ip F-¶o {]-hm-N-I-·m-cn-eq-sS C-{km-tb k-aq-l-¯n-\p ssZ-hw \ÂIn-b Xu-dm¯v, k-_qÀ, C-©o F-¶n-h. Ah-km-\-ambn A´y-\mÄh-tc-bpÅ P\-X¡v th­n apl-½Zv \_n(-k)-bn-eqsS JpÀ-B\pw Ah-X-cn-¨p.

JpÀ-B³ HgnsI-bp-Å ]qÀ-Æ-th-Z§-sf ssZ-hw kw-c-£n-¨p \n-e-\nÀ-¯nb-Xv {]-hm-N-I-·mÀ-¡p-Å sh-fn-]m-Sn-eq-sS A-h-cp-sS t_m-[-a-Þ-e-§-fnepw, A-h- hn-\na-bw \-S-¯nb-Xp hm-sam-gn-bn-eq-sS-bp-am-bn-cp¶p. JpÀ-B³ t]m-se hm-bn-¡m-hp-¶ en-Jn-X-§-fm-bn-cp-¶nà ]qÀ-Æ-th-Z§Ä. (]qÀth-Z-§-sf-¡p-dn¨ ]T-\-¯n\v ]qÀÆ-th-Z-§Ä Xncp-¯-¸-«pthm? F¶ ]pkvXIw hmbn-¡p-I.B-h-iy-ap-Å-hÀ Xmsg sImSp¯ \¼-dn _Ô-t¸m-SpI.)

]qÀ-Æ-th-Z-§-fn B-h-iyam-b ]-cn-jv-I-c-W-§Ä h-cp-¯n Znhy-t_m-[-\-¯n-eq-sS ap-l½-Zv \-_n(k)aptJ\ ssZ-hw sh-fn-s¸-Sp¯n-b th-Z-am-Wp JpÀB³. ssZ-th-Ñ {]-Im-cw \-_n-bp-sS taÂ-t\m-«-¯n A-hn-Sp-s¯ in-jy-·m-cn-eq-sS JpÀ-B³ en-Jn-X-ambn. ]qÀ-h -th-Z-§-fn \n-¶p hy-Xy-kv-X-am-bn H-cp {]-hm-N-I-sâbpw B-hiyw Iq-Sm-sX A-´y-\mÄ h-sc th-Zw kp-c-£n-X-am-bn en-Jn-X-cq-]-¯n \n-e-sIm-Åpw.   ]qÀÆ-th-Z-§-fp-sSbpw JpÀ-B-sâbpw kwc-£-W-tWm-]m-[n-bn ssZhw kzoI-cn¨ hyXym-k-am-bn-cp¶p \_n Xncp-ta-\n¡v ap¼v {]hm-N-I-·mÀ \nc-´cw \ntbm-Kn-X-cm-bn-s¡m-­n-cp-¶-Xn-sâ-bpw, tijw  {]hm-N-IXz ]cn-k-am-]vXn-bp-sSbpw {][m-\-Im-cWw.  ap¼p-Å-Xns\ (a\p-jy-sâ- k-l-P-{]-Ir-Xn-bn IpSn-sIm-Åp¶ amÀ¤-ZÀi-\-s¯-

bpw,]qÀÆ thZ-§-tfbpw) kXy-s¸-Sp-¯n-s¡m-­v Ah³ \n\¡v thZw(JpÀ-B³) Ah-X-cn-¸n-

¨n-cn-¡p¶p. نَزَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَـٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقً۬ا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ þ-bn-{k-tb {]hm-N-I-·m-cmb tami tbip

F¶n-h-cn-eqsSþ Xudm¯pw C©oepw Ah³ Ah-X-cn-¸n-¨p. وَأَنزَلَ ٱلتَّوۡرَٮٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ þth-Z-§-sfÃmw

Ah-X-cn-¸n-¡p¶Xn\ap¼v P\-§-fpsS amÀ¤-ZÀi-\-¯n-¶m-bn k-Xym-kXy hnth-N-\-hpw þ-a-

\p-jysâ kl-P-{]-Ir-Xn-bnÂþ Ah³ Ah-X-cn-¸n-¨p. مِن قَبۡلُ هُدً۬ى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلۡفُرۡقَانَ‌ۗ þF-¶n«pwþ

ssZh-¯nâ hN-\-§sf \ntj-[n-¡p-¶-Xmtcm AhÀ¡v ITn-\-amb in£-bp-­vv.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٌ۬ شَدِيدٌ۬‌ۗ  ssZhw {]Xm-]nbpw þkXys¯ \ntj[n¡p¶h-cpsS -taÂþ


i£m \S-]Sn kzoI-cn-¡p-¶-h-\p-am-Ip-¶p \nÝbw  وَٱللَّهُ عَزِيزٌ۬ ذُو ٱنتِقَامٍ  (hn.Jp. 3: 3þ4) 

    4>

 

*  C_m-Z¯v (ssZhm-Sn-a-¯w):

      `qan-bn ssZhoI hyh-Øn-Xn Ds­-¦n AXn ]ucXzw kznI-cn¨v B hyh-Øn-Xn¡v Iogvs]«v Phn-¡pI.AXn-sÃ-¦n ssZhoI amÀ¤-ZÀi\w cmj{Sob hyh-Øn-Xn-bm-bw-Ko-I-cn¨v B hyh-Øn-Xn-bn-te-¡pÅ {]t_m-[-\-amÀ¤-¯n BßmÀ°-X-tbmsS \ne-sIm-Åp-I. Cu c­p amÀ¤§fntesX-¦n-ep-sam¶wKo-Icn¡m-sX GI ssZh- hnizm-knbpw bYmÀ° apkvenapw BIm³ BÀ¡pw Hcn-¡epw km[y-a-Ã. Hä-s¸-«tXm `mKn-Itam Bb hniz-k-þ-IÀ½-§sf AÃ-lp-hn-åÅ C_m-Z¯mbn AÃm-lphpw {]hm-N-I\pw \ma-I-cWw sNbvXn-«n-Ã. km£yw,\a-kvImcwþhr-Xwþ-\nÀ_-Ô-Zm\wþXoÀ°m-S\w, XpS-§nb hninjvT IÀ½-§Äsft¸mepw C_m-Z¯vF¶-Ã; and¨v ilm-Z-¯v-þ-kz-em-¯v-þ-ku-av-þ-k-Im¯vþlÖv F¶n-§-t\-bmWv JpÀ-B\pw Xncp-N-cybpw hnti-jn-¸n-¨n«p-Å-Xv. Xs¶-bp-aà cmjv{So-bX Ah-K-Wn¨p sIm­pÅ hnizm-kþ IÀ½-§-sfm¶pw Xs¶ ssZhw kznI-cn-¡p-sa-¶-Xn\v thZ-¯nepw Xncp-N-cy-bnepw bmsXmcp {]am-W-hpan-Ã. Xs¶-bp-aÃ,ssZh-¯nsâ Zo\n\v aXwPohnXhyh-ØnXn sb¶pw, Ah-\pÅ C_m-Z-¯n\v Bcm-[-\-þ-{]mÀ°\ sb¶papÅ AÀ°¯n hnip² {]am-W-§-fn-Â-\n¶v hmbn-s¨-Sp-¡m\pw km[y-aÃ. Bb-Xn-\m ssZho-I-amÀ¤-ZÀi\w cmjv{So-bhyh-Øn-Xn-bm-bw-Ko-I-cn¡m¯hcpw AXn-\p-th­n \ne-sIm-Åm-¯-hcpw ssZh-¯nsâ Zo\n {]th-in-¨-htcm PohnXw C_m-Z-¯m¡nb-h-tcm Asö Imcy-¯n kw-ibnt¡­-XnÃ.

  ]nimNv:

      a\p-jys\ ]co-£n-¡p--Xn-\p-th­n ssZhw {]tXyIw AkvXnXzw \ÂInb Hcp krjvSn-bmWv ]nim-Nv, F-¶mWv kmam\y k¦Â]w. F¶mÂ,-C-§-s\-sbmcp k¦³¸-¯n-se-¯n-t¨-cp-¶-Xn\v klm-b-I-amb hmIy-§Ä hnip-² -th-Z-¯ntem,-thZ hni-Zo-I-c-W-¯ntem C-Ã.`qan-bn ssZhoI hy-h-Øn-Xn-bpsS {]Xn-\n[nbmbn \nb-an-X-\mb a\p-jy-s\(-B-Z-ans\) km-jvSmwKw sN¿-W-sa-¶ (kÀÆm-ß\m AwKo-I-cn-¡-W-sa¶) ssZ-hm-Úsb [n¡-cn¨  Pn¶v i]vX-\m-bn-¯ocpI-bm-Wp­m-bXv þ a\p-jy\v tKmN-c-a-Ãm¯ krjvSn-I-fnÂs¸« H¶mWv Pn¶v hÀ¤wþ ssZhoI {]mXn\n[ys¯ \ntj-[n¨ Cu Pn¶ns\ hnti-jn-¸n-¨p-sIm­v ssZhw \ÂInb \ma-amWv C_veokv- (-]n-im-Nv)F¶Xv (hn-ip-²-JÀ-B³ 18:50).AÃmsX ,a-e¡v a\p-jy³ Pn¶v F¶o krjvSn-I-sf-t¸mse ssi¯m³ F¶Xv Hcp {]tXyI krjvSn-b-Ã. BZ-ans\ {]tXyIw BZ-c-hn-¶Àl\m¡nb BtKmf cmjv{So-b-hy-h-Øsb - (Jn-em-^-¯v) \ntj-[n-¨XmWv Pn¶v ]nim-Nmhm³ Imc-Ww. AÆn[w a\p-jy-cnepw ]nim-Np-¡-fp-s­¶v JpÀ-B³ hyà-am-¡n-bn-«p-­v(6:112,2:14,114:6).Pn¶v ]nim-Nm-bn-¯o-cm³ F´mWv Imc-W-am-bXv ? AtX ImcW¯memWv a\p-jy-cpw ]nim-Np-¡-fmIp¶-Xv. ss]im-NnI {]h-WX ]nSn-Iq-Snb Cu a\p-jysc kzm[o-\n¨p sIm­mWv sam¯w P\-Xsb C_veokv Ipg-¸-¯n-em-¡p-¶-Xv. AXn-\m ]nim-Nnsâ hnj-b-¯n þhnti-jn¨v Ah-\mcm-sW¶pw Fs§-s\-bm-W-h³ a\pjys\ kzm[o-\n-¡p-¶-sX¶pwþ Hcp hnizmkn Pm{KX ]men-t¡-­-Xp-­v. kÀÆ X{´-§fpw D]-tbm-K-s¸-Sp¯n a\p-jys\ hgn-tI-Sn NmSn-¡p-sa¶pw hgn-]n-g¨hcn \n¶pw Hcp hn`m-Ks¯ Xsâ kzm[o\ he-b-¯nÂs]-Sp¯n {]m]-©nI k´p-en-XXzw A«n-adn-¡p-sa¶pw ssZh-t¯m-S-h³ shÃphnfn \S-¯n-b-Xmbn JpÀ-B³ {]kvXm-hn-¡p-¶p-­v.        

Ah³(]n-im-Nv)]dªp:\oFs¶ hgn-]n-g-¸n-¨-Xn-\m \nâ t\cm-b -]m-X-bn AhÀ(-a-\p-jyÀ)-{]-th-in-¡p-¶Xv XS-bm³ Rm³ Im¯n-cn-¡pw.-]n-¶oSv Ah-cpsS ap¼n-eq-sSbpw ]n¶n-eq-sSbpw Ah-cpsS heXv `mK-§-fn-eq-sSbpw CSXv `mK-§-fn-eq-sSbpw Rm³ Ah-cpsS ASp-¯v sN-Ãp-I-Xs¶ sN¿pw (hnip² JpÀ-B³ 7/16,17).    

Ah³ (]n-imNv) ]-d-bp-I-bp-­mbn. \n-sâ Zm-k-·m-cn \n-¶v \n-Ýn-X-hn-ln-Xw Rm³ kz-´-am-¡n sh-¡pw. Rm³ A-h-tcm-Sv IÂ-¸n¡pw A-t¸mÄ Ah³ ssZ-h-¯n-sâ kr-ãn-sb A-e-t¦m-e-s¸-Sp¯pw. (hn-. Jp.4þ120)


 phone:9037043525


 

 

Image: