"മനുഷ്യ കരങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്‍ഫലമായി കരയിലും കടലിലും നാശം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു."(വിശുദ്ധ ഖര്‍ആന്‍)

മനുഷ്യ നിര്‍മ്മിത രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികള്‍ പ്രകൃതിയുടെ താളം തകര്‍ക്കുന്നു

സജദ അദ്ധ്യായം 32

 

بسم الله الرحمن الرحيم
പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.

ا ل م
1=അലിഫ്‌-ലാം-മീം

അൽ അഹ്സാബ് അദ്ധ്യായം -33-

 

بسم الله الرحمن الرحيم

പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.

അദ്ധ്യായം 34 സബഅ്

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.

പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍.അദ്ധ്യായം 35 ഫാത്വിര്‍

 

بسم الله الرحمن الرحيم

പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍

പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍.അദ്ധ്യായം 36 (യാസീൻ)

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.

يس
1=യാസീന്‍ ‍.

പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍.അദ്ധ്യായം 37 (സ്വാഫ്ഫാത്)

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍.അദ്ധ്യായം 38 (സ്വാദ്)

 

بسم الله الرحمن الرحيم
പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ
1=സ്വാദ്‌- ഉല്‍ബോധനം ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ഖുര്‍ആന്‍ തന്നെ സത്യം.

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍.അദ്ധ്യായം 39 (സുമര്‍)

 

بسم الله الرحمن الرحيم
പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
1=ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ അവതരണം പ്രതാപിയും യുക്തിമാനുമായ അല്ലാഹുവിങ്കല്‍ നിന്നാകുന്നു.

അദ്ധ്യായം 40(അൽ ഗാഫിർ )

 . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ حم 

പര കരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹു വിന്റെ നാമത്തിൽ

حم
1 =ഹാ-മീം.

അദ്ധ്യായം 41[ ഫുസ്സിലത്]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.

.
حم
1=ഹാമീം