"മനുഷ്യ കരങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്‍ഫലമായി കരയിലും കടലിലും നാശം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു."(വിശുദ്ധ ഖര്‍ആന്‍)

മനുഷ്യ നിര്‍മ്മിത രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികള്‍ പ്രകൃതിയുടെ താളം തകര്‍ക്കുന്നു

അദ്ധ്യായം 72 (ജിന്ന്)

 بسم الله الرحمن الرحيم

പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്.

അദ്ധ്യായം 73 (മുസ്സമ്മില്‍)

 بسم الله الرحمن الرحيم

പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെനാമത്തില്.

അദ്ധ്യായം 74 (മുദ്ദസിര്‍)

 بسم الله الرحمن الرحيم

അദ്ധ്യായം 75 (ഖിയാമ)

 بسم الله الرحمن الرحيم

അദ്ധ്യായം 76 (ഇൻസാൻ)

 بسم الله الرحمن الرحيم

പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെനാമത്തില്.

അദ്ധ്യായം 77 (മുര്‍സലാത്ത്)

 بسم الله الرحمن الرحيم

=പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെനാമത്തില്.

അദ്ധ്യായം 78 (നബഅ്)

 بسم الله الرحمن الرحيم

പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെനാമത്തില്.

അദ്ധ്യായം 79 (നാസിയാത്)

 بسم الله الرحمن الرحيم

അദ്ധ്യായം 80 (അബസ)

 بسم الله الرحمن الرحيم

അദ്ധ്യായം 81 (തക് വീര്‍)

 بسم الله الرحمن الرحيم