"മനുഷ്യ കരങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്‍ഫലമായി കരയിലും കടലിലും നാശം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു."(വിശുദ്ധ ഖര്‍ആന്‍)

മനുഷ്യ നിര്‍മ്മിത രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികള്‍ പ്രകൃതിയുടെ താളം തകര്‍ക്കുന്നു

അദ്ധ്യായം 82 (ഇന്ഫിത്വാര്‍)

 بسم الله الرحمن الرحيم

അദ്ധ്യായം 83 ( മുതഫ്ഫിഫീന്‍)

 بسم الله الرحمن الرحيم

അദ്ധ്യായം 84( ഇന്‍ഷിഖാഖ്)

 بسم الله الرحمن الرحيم

അദ്ധ്യായം 85( ബുറൂജ്)

 بسم الله الرحمن الرحيم

അദ്ധ്യായം 86 (ത്വാരിഖ് )

 بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

പരമകാരുണികനും, കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ.

അദ്ധ്യായം 87 ( അഅ്‌ലാ)

 بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

പരമകാരുണികനും, കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ.

അദ്ധ്യായം 88 (ഗാശിയ)

 بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

പരമകാരുണികനും, കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ.

അദ്ധ്യായം 89 (ഫജ്ര്‍)

 بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

പരമകാരുണികനും, കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ

وَالْفَجْرِ
1=പ്രഭാതം തന്നെയാണ സത്യം.

അദ്ധ്യായം 90 (ബലദ്)

 بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

പരമകാരുണികനും, കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ

അദ്ധ്യായം 91 (ശംസ്)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
പരമകാരുണികനും, കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ